Koristi se za instalaciju, uklanjanje i transport kontejnera zapremine od 5m³ do 10m³
koji služe za skladištenje sekundarnih sirovina kao i skladištenje drugih materijala manje težine.

Osnovni elementi ovog vozila su: šasija i platforma za utovar.

Hidrauličnim komandama iz kabine kao i sa platforme vozila je moguće vršiti utovar, istovar i
pražnjenje kontejnera. Na kraju platforme se nalaze dve kuke koje omogućavaju da kontejner
bude u vertikalnom položaju pri pražnjenju.

Na zadnjem delu vozila se nalaze dva stabilizatora koja osiguravaju stabilnost

vozila tokom rada.