Showing all 35 results

Show sidebar
Close

Вентили с бутални пръстени

Името вентили с бутални пръстени произлиза от конструктивните характеристики на самите вентили. Вентилите с бутални пръстени се използват главно в системи където възникват големи разлики в налягането и големи потоци. Те са намерили своето приложение във водоснабдителни системи, електроцентрали, промишлена и технологична техника и други отрасли на стопанската дейност. Съгласно голям брой конструктивни варианти на извеждане, вентилите с бутални пръстени имат многократна роля в тръбопроводните системи и се използват като: спирачни устройства, измервателни устройства, регулатори за налягане и поток, сигурносни устройства, сигурносни устройства с функция на възвратен вентил, вентили с отводителни канали и изпиране.
Close

Всмукателни кошници с клапани

Всмукателните кошници са устройства  които се монтират в началото на всмукателни тръбопроводи  за да се предотврати навлизането на по-големи чужди тела в тръбопровода и  осуетяват обратното течение на работния флуид. Използват се за сладка и морска вода, химически неагресивни и агресивни течности, както и за течности които  съдържат абразивни частици.
Close

Възвратни вентили

Възвратните вентили са устройства  предназначени да предотвратяват възвратното течение на работния флуид. Те се инсталират в тръбни системи  за да предотвратят изтичане и загуба на работен флуид и да предпазят устройствата от повреди  което би предизвикало обратния  поток на флуида. Това са самодействащи устройства, които  автоматично, без задвижваща система изпълняват функцията си. Те пропускат течност в една посока, а в противоположна  посока тяхното спирачно тяло автоматично затваря светлия отвор на тръбата и по този начин предотвратява нежелателния  възвратен поток на течността. Затварянето става с помощта на пружина и силата на натиск на възвратната течност. Възвратните вентили могат да се монтират в хоризонтално и вертикално положение и тъй като позволяват течение  на работния флуид само в една посока  при монтажа е необходимо да се обърне внимание да посоката на стрелката върху буксата на вентила съответства на посоката на движение на работния флуид в даден тръбопровод. Употребяват се при инсталации за получаване, приготвяне и разпределение на вода, в комунални обекти, в  системи за напояване, в различни инсталации на химическата и нефтохимическата промишленост и в енергийни централи.
Close

Възвратни вентили – амортизиращи

Възвратни вентили – амортизиращи са устройства предназначени да предотвратяват възвратното течение на работния флуид. Те се инсталират в тръбни системи за да предотвратят изтичане и загуба на работен флуид и да предпазят устройствата от повреди което би предизвикало обратния поток на флуида. Това са самодействащи устройства, които автоматично, без задвижваща система изпълняват функцията си. Те пропускат течност в една посока, а в противоположна посока буталото автоматично затваря светлия отвор на тръбата и по този начин предотвратява нежелателния възвратен поток на течността. Затварянето става с помощта на пружина и силата на натиск на възвратната течност. Предимството на възвратните вентили - амортизиращи пред възвратните вентили и над възвратните клапани с тежест е в това че имат хидравлична камера с променлив обем, в резултат на което се амортизват ударите при затваряне и отваряне, а с формата си създават по-малки локални загуби на енергия. Възвратните вентили - амортизиращи могат да се монтират в хоризонтално и вертикално положение, а понеже позволяват течение на работния флуид само в една посока при монтажа е необходимо да се обърне внимание да посоката на стрелката върху буксата на вентила съответства на посоката на движение на работния флуид в даден тръбопровод. Употребяват се в помпени инсталации за разпределение на питейна и промишлена вода..
Close

Възвратни клапани

Възвратните клапани са защитни устройства в тръбопроводи и тръбни системи за транспорт на  течности. Употребяват се за предотвратяване на обратния поток на работния флуид, като действието им е автоматично.Те намират най-широко приложение в системите за разпределение на питейна вода и системите за напояване, пречистване и транспорт на отпадъчни води, както и в системите за централно отопление. Възвратните клапани позволяват поток само в една посока, поради което при монтажа трябва да се обърне внимание на това да посоката на стрелката върху корпуса на възвратния клапан съответства на посоката на движение на работния флуид в дадения тръбопровод.
Close

Въздушни вентили с голям отвор

Въздушните вентили с голям отвор са всмукателно - изпускателни вентили, които служат за правилното функциониране на тръбопровода. Използват се за отстраняване на въздуха от тръбопровода преди пускане в експлоатация и за предотвратяване на създаването на подналягане при изпразване на тръбопровода или повреда в тръбопроводната система. Те се монтират в най-високите седловинни точки на тръбопровода и го свързват с външната атмосфера, действайки напълно автоматично.
Close

Въздушни вентили с малък отвор

Въздушните вентили с малък отвор са автоматични изпускателнии вентили които служат за правилна работа на тръбопровода.Тяхната роля е да се въздуха който се освобажда от водата по време на работа изпусне в атмосферата. Те се монтират в най-високите точки на пречупване на тръбопровода, а благодарение на тяхното функциониране тръбопроводът се свързва с външната атмосфера.
Close

Възратни клапани – наклонени

Възвратните клапани – наклонени са защитни устройства в тръбопроводи и тръбни системи за транспорт на течности. Използват се за предотвратяване на обратния поток на работния флуид, а действието на възвратните клапани – наклонени е автоматично. Те се използват най-много в инсталации за транспорт на отпадъчни води, когато наличното налягане на помпата е ниско, а възвратната вода може да бъде под атмосферно налягане (без свръхналягане). Възвратните клапани - наклонени позволяват поток на течността само в една посока, така че при монтаж трябва да се обърне внимание на това да посоката на стрелката върху буксата на клапана съответства на посоката на движение на работния флуид в даден тръбопровод.
Close

Двусферични въздушни вентили

Най-често на практика мястото на монтаж на въздушни вентили с големи и малки отвори съвпада, така че, естествено, е извършена конструкцията на въздушен вентил с две топки който изпълнява функциите на въздушен вентил както с голям така и с малък отвор. Двусферичните въздушни вентили отвеждат въздуха от тръбопровода преди пускане в експлоатация, премахват въздуха който се отделя от водата по време на работа, а също така и осуетяват появяването на подналягане при изпразване на тръбопровода или повреда в тръбопроводната система.
Close

Дилатациони компенсатори

Дилатационите компенсаторите се вграждат в тръбопроводи като елементи предназначени предимно за компенсиране на преместванията в резултат на термични и други дилатации. Освен това те позволяват лесен и прост монтаж на елементи на тръбна арматура и измервателно -регулиращи устройства като се използват налични премествания в диапазон.
Close

Дилатациони съединители

Дилатациони съединители са устройства които се използват в тръбопроводите като елементи за свързване и компензиране на измествания в резултат на термични и други дилатации. Те позволяват лесен и прост  монтаж на елементи на тръбна арматура и измервателно- регулиращи устройства като сеизползват налични премествания в диапазон +/- Δ1. Поради относително малката монтажна дължина, дилатационите съединители са особено подходящи за монтаж в шахти.
Close

Жабешки капаци

Жабешките капаци се употребяват като безвъзвратни спирачни устройства в краищата на тръбопроводи и канали които се сами затварят след изтичане на течността. Позволяват преминаването на течността в една посока, а предотвратяват обратно течение на течността и влизането на чужди тела в тръбопровода. Ролята на жабешките капаци е да предпазват от наводнения в условия на високо ниво на водата в близост до главните канали за отводняване.
Close

Жибо съединители

Жибо - съединителите се използват за връзка на азбестоциментовите тръби в тръбопроводи под налягане. Забележка: жибо - съединителите могат да се употребяват и за връзка на тръби от чугун или от твърд PVC, но тогава диаметърът D1 трябва да се приспособи спрямо външния диаметър на тръбата.
Close

Заварени тръби

Заварените тръби са предназначени за производство на определени участъци от тръбопроводи за транспорт на течности под определено налягане.
Close

Конусни заключалки

Конусните заключалки са инсталации предназначени за вграждане на изхода на тръбопровода. В зависимост от необходимостта, конусните заключалки осигуряват абсолютно затваряне на сечението от потока, регулират потока или намаляват енергията на изходящия работен флуид. Благодарение на тези свойства конусните заключалки са намерили приложение на браните при хидроелектроцентралите, в местата на постоянно изпускане на вода от водоемите, в местата на периодично изпускане на вода и където изпускането на вода е в схемите за контрол на наводненията.
Close

Монтажно демонтажни части

Монтажно демонтажни части са устройства които се монтират в тръбопроводи като свързващи елементи. Те позволяват лесен и прост монтаж на елементи от тръбни фитинги и измервателни и регулиращи устройства като сеизползва възможността за регулиране на монтажната дължина.
Close

Охлювовидни редуктори

Тези охлювовидни редуктори се употребяват като механични устройства за ръчно или електромеханично задвижване на тръбни заключалки. С помоща на редуктора се намалява входния брой обороти на спирателното устройство, т.е. скоростта на затваряне на тръбната заключалка до разрешените или договорени размери. В същото време с редуктора се увеличава наличната големина на входящия оборотен момент до големината на оборотния момент на изхода от редуктора необходим за отваряне или затваряне на тръбната заключалка.
Close

Панелни заключалки

Благодарение на конструктивните си характеристики, панелните заключалки намират значително приложение в много области на стопанската дейност. Най-широко приложение намират в мелиоративни системи, в пречиствателни станции на вода, водноелектрически централи, ТЕЦ, във водоотвеждащи и водоприемни системи на водоеми.
Close

Пеперудовидни възвратни клапани

Пеперудовидни възвратни клапани са защитни устройства в тръбопроводи и тръбни системи за транспорт и съхранение на течни флуиди. Употребяват се за предотвратяване на възвратното течение на работния флуид, а действието на пеперудовидните възвратни клапани е автоматично. Най-широко се използват в инсталациите за получаване, приготвяне и разпределение на вода, в пречиствателни станции за отпадни води, в комунални обекти, в системите за напояване, в различни инсталации на химическата и нефтохимическата промишленост и в енергийни централи. Пеперудовидните възвратни клапани позволяват течение на флуида само в една посока, така че по време на монтаж трябва да се обърне внимание на това да посоката на стрелката върху буксата на пеперудовидния възвратен клапан съответства на посоката на движение на работния флуид в даден тръбопровод.
Close

Пеперудовидни заключалки

Пеперудовидни заключалки са устройства които се използват за прекъсване и възстановяване на потока на течности в тръбопроводи и тръбопроводни системи. Чрез поставяне на затварящото устройство в междинно положение възможно е да се регулира потокът. Пеперудовидните заключалки са приложими за работни налягания до 40 (bar), температури до 250 (°C), по заявка и повече, имат компактна конструкция и ниско съпротивление на потока, добри възможности за регулиране, дистанционно управление и монтаж във всяка позиция и просто манипулиране и поддръжка. Благодарение на тези характеристики пеперудовидните заключалки намират най-широко приложение в инсталации за производство, подготовка и разпределение на питейна вода, в инсталации за напояване, в устройства за охлаждане на вода, в електроцентрали, в отоплителни и климатични системи, в инсталации за сгъстен въздух, в инсталации за пневматичен транспорт и разпределение на природен газ, за ​​голям брой процеси в химическата, хранително-вкусовата и хартиената промишленост и други области на стопанската дейност.
Close

Пеперудовидни заключалки с гумена обложка

перудовидните заключалки с гумена обложка най-често се използват като спирачни устройства в тръбопроводи за транспорт на различни течности. Като регулиращи устройства, използват се когато е скороста на шечПеение на флуида относително малка. В сравнение с класическите инсталации които имат същата функция, пеперудовидните заключалки с гумена обложка имат значителни предимства. Проста и компактна конструкция, значително по-малка монтажна дължина и по-малка маса на заключалката намаляват пространството необходимо за монтаж, ускоряват и улесняват монтаж, манипулирането и поддръжката. Уплътнителната гумена обложка елиминира възможността за контакт на работния флуид с буксата на заключалката, позволява използването на стандартна букса за поток на различни течности чрез промяна качеството на обложката. Използват се в инсталации за транспорт на питейни, морски, технологични, геотермални, отпадъчни и други води, в химическата и хранително-вкусовата промишленост, в производството на алкохолни и безалкохолни напитки, както и в транспорта на нефт и нефтни деривати, въздух и различни киселини и газове.
Close

Плоски резета – за високо налягане

Плоските резета - за високо налягане са устройства които служат като спирачни органи в тръбопроводите. Намират широко приложение при комуналните обекти за водоснабдяване и отопление, при енергийните обекти за производство на пара, топла вода и сгъстен въздух. Използването на резета особено се препоръчва в тръбопроводи в които са те напълно отворени или напълно затворени по време на работа, а течението на работния флуид може да бъде в две посоки.
Close

Плоско резе

Плоските резета са устройства които служат като спирачни устройства в тръбопроводи.  Намират широко приложение в комуналните обекти за водоснабдяване, канализация и отопление, в енергийни обекти за производство на пара, топла вода и въздух под налягане, в корабостроенето, металургията, химическата и нефтохимическата промишленост и други отрасли на стопанската дейност. Употреба на резе особено се препоръчва в тръбопроводите които са по време на работа напълно отворени или напълно затворени, а течението на работния флуид може да бъде в две посоки.
Close

Плочести резета

Плочести резета са устройства които служат като спирачни органи в тръбопроводи, през които се транспортира пулп, течности съдържащи пясък, кристали и други примеси. Използват се в инсталации за пречистване и подготовка на вода, помпени станции, целулозно-хартиената промишленост, в хранително-вкусовата, фармацевтичната, химическата промишленост, в производството на боя и лак,в рафинерии, захарни фабрики и други места. Използването на плочести резета се препоръчва в тръбопроводи, в които са по време на работа напълно отворени или напълно затворени, а течението на работния флуид може да бъде в две посоки.
Close

Равни стоманени фланци – G

Равните стоманени фланци тип "G" се използват за производство на фланцеви съединения при производството на тръбопроводи и армировъчни елементи, когато между тях има дросели с гумена облицовка /клапи тип "Kiston"/. Те са свързани с тръбите чрез заваряване
Close

Сигурностни вентили

Сигурностните вентили са устройства които автоматично, без помощта на билокоя енергия, освен енергията на работния флуид, освобождават определено количество течност, така че да предотвратят превишаване на предварително зададеното налягане. Употребяват се в енергийни обекти за производството на вода.
Close

Стоманени фитинги

Тези фитинги се използват като елементи за свръзка на тръби с фланци.
Close

Стоманени фланци равни

Равните стоманени фланци се използват за изработка на фланцови съединения при производството на тръбопроводи и армировъчни елементи. Те са свързани с тръбите чрез заваряване или запояване.
Close

Стоманени фланци с гърло

Стоманените фланци с гърло се заваряват за тръби, колена, вилици, тръбни заключалки и подобни елементи.
Close

Стоманени фланци щори

Слепите стоманени фланци се използват за затваряне краищата на тръби или разклонения. Използват се и при изпитването на тръбни заключалки. Слепите стоманени фланци се свързват с винтове към фланците на тръбопроводи, вилици или тръбни заключалки с уплътнител между тях.
Close

Тръбни плочести заключалки

Тръбните плочести заключалки са предназначени за монтаж в краищата на тръби, от които течността тече непрекъснато или периодично, при което заключалката може да бъде напълно или частично отворена или затворена. Особено са подходящи за затваряне на дренажни тръби в кладенци за питейна вода, за затваряне на тръби чрез които течността се прехвърля от един резервоар в друг по контролиран начин и за затваряне на тръби на подобни места.
Close

Уплътнители

Уплътнителите служат като уплътняващи елементи в съединенията на фланци, арматури и тръбопроводи.
Close

Хващане на нечистотия

Хващане на нечистотия са устройства се използва  за предотвратяване на преминаването на по-малки чужди тела и различни примеси през тръбопровода. С цел повишаване на безопасността при работа те се монтират пред  арматура, помпи, измервателни - регулиращии други устройства.
Close

Цилиндрични зъбни колела

Тези редуктори се използват като механични устройства за ръчно или електромеханично задвижване на тръбни заключалки или като предварителни зъбни колела за редуктори. Ако с редуктора не може в достатъчна степен да се намали скоростта на затваряне на тръбната заключалка или ако наличното количество входящ въртящ момент не може да бъде увеличен от редуктора до размера на изходния въртящ момент необходим за отваряне и затваряне на тръбната заключалка, тогава пред редуктора се монтира подходящ цилиндричен редуктор.
Close

Ъглови вентили с плувка

Ъгловити вентили с плувка са спирачно-регулиращи устройства  които главно служат  за автоматично регулиране нивото на водата в резервоара, т.е. за придържане нивото на водата на желаната височина.