Prikazani svi od ukupno 35 rezultata

Show sidebar
Close

Čelične prirubnice ravne

Ravne čelične prirubnice koriste se za izradu prirubničkih spojeva pri izradi cevovoda i elemenata armature. One se spajaju sa cevima zavarivanjem ili tvrdim lemljenjem.
Close

Čelične prirubnice ravne – G

Ravne čelične prirubnice tipa “G” koriste se za izradu prirubničkih spojeva pri izradi cevovoda i elemenata armature kada se između njih nalaze leptirasti zatvarači sa gumenom oblogom (zatvarači tipa “Kiston”). One se spajaju sa cevima zavarivanjem.
Close

Čelične prirubnice sa grlom

Čelične prirubnice sa grlom zavaruju se za cevi, kolena, račve, cevne zatvarače i slične elemente.
Close

Čelične prirubnice slepe

Slepe čelične prirubnice koriste se za zatvaranje krajeva cevovoda ili zatvaranje račvi. One se koriste i pri ispitivanju cevnih zatvarača. Slepe čelične prirubnice se spajaju zavrnjima sa prirubnicama cevovoda, račvi ili cevnih zatvarača sa zapitivačem izmedju.
Close

Čelični fazonski komadi

Ovi fazonski komadi se koriste kao elementi za vezu cevi prirubnicama.
Close

Cevni tablasti zatvarači

Cevni tablasti zatvarači su namenjeni za ugradnju na krajevima cevi iz kojih ističe fluid stalno ili povremeno, pri čemu zatvarač može da bude potpuno ili delimično otvoren ili zatvoren. Naročito su pogodni za zatvaranje drenažnih cevi u bunarima za pitku vodu, za zatvaranje cevi kojima se kontrolisano prebacuje fluid iz ednog u drugi rezervoar i za zatvaranje cevi na sličnim mestima.
Close

Cilindrični prenosnici

Ovi reduktori se primenjuju kao mehanički uređaji ručnog ili elektro-mehaničkog pogona cevnih zatvarača ili kao predprenosnici pužnih reduktora. Ako se pomoću pužnog reduktora ne može dovoljno smanjiti brzina zatvaranja cevnog zatvarača ili ako se raspoloživa veličina ulaznog obrtnog momenta pomoću pužnog reduktora ne može uvećati do veličine izlaznog obrtnog momenta potrebne za otvaranje i zatvaranje cevnog zatvarača, onda se ugrađuje ispred pužnog reduktora odgovarajući cilindrični reduktor.
Close

Dilatacione spojnice

Dilatacione spojnice su uređaji koji se koriste u cevovodima kao elementi za spajanje i kompenziranje pomeranja koja su posledica toplotnih i drugih dilatacija. Omogućuju laku i jednostavnu ugradnju elemenata cevne armature i merno-regulacionih uređaja koristeći raspoloživa pomeranja u granicama +/-Δ1. S obzirom na srazmerno malu ugradbenu dužinu, dilatacione spojnice su naročito pogodne za ugradnju u šahtama.
Close

Diletacioni kompenzatori

Dilatacioni kompenzatori ugrađuju se u cevovodima kao elementi prvenstveno namenjeni za kompenziranje pomeranja koja su posledica toplotnih i drugih dilatacija. Pored ovog, omogućuju laku i jednostavnu ugradnju elemenata cevne armature i merno-regulacionih uređaja koristeći raspoloživa pomeranja u granicama.
Close

Hvatači nečistoće

Hvatači nečistoće su uređaji koji se koriste za sprečavanje prolaza sitnijih stranih tela i raznih nečistoća kroz cevovod. Radi povećanja sigurnosti u radu ugrađuju se ispred armatura, pumpi, merno-regulacionih i drugih uređaja.
Close

Klipno-prstenasti ventili

Ime klipno-prstenastih ventila izvedeno je iz konstruktivne karakteristike samih ventila. Klipno-prstenasti ventili uglavnom se koriste u sistemima gde se javljaju velilke razlike pritisaka i veliki protoci. Svoju primenu našli su u sistemima vodosnabdevanja, energetskim postrojenjima, industrijskoj i procesnoj tehnici i drugim granama privredne delatnosti. Shodno velikom broju varijanti konstruktivnog izvođenja, klipno-prstenasti ventili imaju višestruku ulogu u cevnim sistemima i koriste se kao: zaporni organi, merni uređaji, regulatori pritiska i protoka, sigurnosni uređaji, sigurnosni uređaji sa funkcijom povratnog ventila, ventili sa ispustima za pražnjenje i ispiranje.
Close

Konusni zatvarači

Konusni zatvarači su uređaji namenjeni za ugradnju na izlazu iz cevovoda. U zavisnosti od potrebe, konusni zatvarači obezbeđuju apsolutno zatvaranje protočnog preseka, vrše regulaciju protoka ili redukuju energiju izlaznog radnog fluida. Zahvaljujući ovim osobinama, konusni zatvarači su našli primenu na branama hidroelektrana, na mestima stalnog ispuštanja vode iz akumulacija, na mestima povremenog ispuštanja vode i tamo gde je ispuštanje vode u šemama kontrole plavljenja.
Close

Leprirasti zatvarači

Leptirasti zatvarači su uređaji koji se koriste za prekidanje i uspostavljanje strujanja fluida u cevovodima i cevnim sistemima. Stavljanjem zapornog organa u međupoložaj, moguće je vršiti i regulaciju protoka.
Close

Leptiraste povratne klapne

Leptiraste povratne klapne su zaštitni uređaji u cevovodima i cevnim sistemima za transport i skladištenje tečnih fluida. Primenjuju se za sprečavanje povratnog strujanja radnog fluida, a delovanje leptirastih povratnih klapni je automatsko. Najširu primenu imaju u postrojenjima za dobijanje, pripremu i distribuciju vode, u postrojenjima za prečiščavanje otpadnih voda, u komunalnim objektima, u sistemima za navodnjavanje, u raznim postrojenjima hemijske i petrohemijske industrije i energetskim postrojenjima. Leptiraste povratne klapne dozvoljavaju strujanje fluida samo u jednom smeru, tako da prilikom montaže treba obratiti pažnju na to da smer strelice na kućištu leptiraste povratne klapne odgovara smeru kretanja radnog fluida u datom cevovodu.
Close

Leptirasti zatvarači sa gumenom oblogom

Leptirasti zatvarači sa gumenom oblogom najčešće se koriste kao zaporni uređaji u cevovodima za transport različitih fluida. Kao regulacioni uređaji, koriste se onda kada je brzina strujanja fluida relativno mala. U odnosu na klasične uređaje koji imaju istu funkciju, leptirasti zatvarači sa gumenom oblogom imaju značajne prednosti.
Close

Montažno-demontažni delovi

Montažno-demontažni delovi su uređaji koji se u cevovodima ugrađuju kao elementi za spajanje. Omogućuju laku i jednostavnu ugradnju elemenata cevne armature i merno-regulacionih uređaja koristeći mogućnost podešavanja ugradbene dužine
Close

Pljosnati zasuni

Pljosnati zasuni su uređaji koji služe kao zaporni organi u cevovodima. Široku primenu nalaze u komunalnim objektima vodovoda, kanalizacije i grejanja, u energetskim objektima za proizvodnju pare, tople vode i komprimovanog vazduha, u brodogradnji, metalurgiji, hemijskoj i petrohemijskoj industriji i drugim granama privredne delatnosti. Primena zasuna naročito se preporučuje u cevovodima u kojima su oni za vreme rada potpuno otvoreni ili potpuno zatvoreni, a strujanje radnog fluida može da bude u oba smera.
Close

Pljosnati zasuni – visokopritisni

Pljosnati zasuni – visokopritisni su uređaji koji služe kao zaporni organi u cevovodima. Široku primenu nalaze u komunalnim objektima vodovoda i grejanja, u energetskim objektima za proizvodnju pare, tople vode i komprimiranog vazduha. Primena zasuna naročito se preporučuje u cevovodima u kojima su oni u toku rada potpuno otvoreni ili potpuno zatvoreni, a strujanje radnog fluida može da bude u oba smera.
Close

Pločasti zasuni

Pločasti zasuni su uređaji koji služe kao zaporni organi u cevovodima kroz koje se transportuju pulpa, tečnosti sa sadržajem peska, kristala i drugih nečistoća. Primenu nalaze u postrojenjima za prečišćavanje i pripremu vode, pumpnim stanicama, industriji celuloze i papira, u prehrambenoj, farmaceutskoj, hemijskoj i industriji boja i lakova, u rafinerijama, šećeranama i drugim mestima. Primena pločastih zasuna preporučuje se u cevovodima u kojima su oni za vreme rada potpuno otvoreni ili potpuno zatvoreni, a strujanje radne materije može da bude u oba smera.
Close

Povratne klapne

Povratne klapne su zaštitni uređaji u cevovodima i cevnim sistemima za transport tečnih fluida. Primenjuju se za sprečavanje povratnog strujanja radnog fluida, a njihovo delovanje je automatsko. Najširu primenu imaju u sistemima za distribuciju pitke vode i sistemima za navodnjavanje, prečišćavanje i transport otpadnih voda kao i u sistemima daljinskog grejanja. Povratne klapne dozvoljavaju strujanje samo u jednom smeru, zbog čega prilikom montaže treba obratiti pažnju na to da smer strelice na kućištu povratne klapne odgovara smeru kretanja radnog fluida u datom cevovodu.
Close

Povratne klapne – kose

Povratne klapne – kose su zaštitni uređaji u cevovodima i cevnim sistemima za transport fluida. Primenjuju se za sprečavanje povratnog strujanja radnog fluida, a delovanje povratnih klapni – kosih je automatsko. Najširu primenu imaju u postrojenjima za transport otpadnih voda, kada je raspoloživi pritisak pumpe mali, a povratna voda može da bude pod atmosferskim pritiskom (bez natpritiska). Povratne klapne – kose dozvoljavaju strujanje fluida samo u jednom smeru, tako da prilikom montaže treba obratiti pažnju na to da smer strelice na kućištu klapne odgovara smeru kretanja radnog fluida u datom cevovodu.
Close

Povratni ventili

Povratni ventili su uređaji namenjeni za sprečavanje povratnog strujanja radnog fluida. Ugrađuju se u cevne sisteme da spreče isticanje i gubitak radnog fluida i osiguraju uređaje od oštećenja koje bi proizvelo povratno strujanje fluida. To su samodejstvujući uređaji, koji automatski, bez pogonskog sistema obavljaju svoju funkciju. Oni propuštaju fluid u jednom smeru, a u suprotnom njihovo zaporno telo automatski zatvara svetli otvor cevi i time sprečava nepoželjno povratno strujanje fluida. Zatvaranje se vrši uz pomoć opruge i sile pritiska povratnog fluida. Povratni ventili mogu da se montiraju u horizontalnom i vertikalnom položaju, a pošto dozvoljavaju strujanje radnog fluida samo u jednom smeru to je prilikom montaže potrebno obratiti pažnju da smer strelice na kućištu ventila odgovara smeru kretanja radnog fluida u datom cevovodu. Primenjuju se u postrojenjima za dobijanje, pripremu i distribuciju vode, u komunalnim objektima, u sistemima za navodnjavanje, u raznim postrojenjima hemijske i petrohemijske industrije i energetskim postrojenjima.
Close

Povratni ventili – amortizujući

Povratni ventili – amortizujući su uređaji namenjeni za sprečavanje povratnog strujanja radnog fluida. Ugrađuju se u cevne sisteme da spreče isticanje (gubitak) radnog fluida i osiguraju pumpno postrojenje od oštećenja usled povratnog strujanja fluida. To su samodejstvujući uređaji koji automatski, bez pogonskog sistema, obavljaju svoju funkciju. Oni propuštaju fluid u jednom smeru, a u suprotnom smeru klip automatski zatvara svetli otvor cevi i time sprečava nepoželjno povratno strujanje fluida. Zatvaranje se vrši uz pomoću opruge i sile pritiska povratnog fluida. Prednost povratnih ventila – amortizujućih nad povratnim ventilima i nad leptirastim povratnim klapnama sa tegom je u tome što poseduju hidrauličnu komoru promenljive zapremine usled čega se amortizuju udari pri zatvaranju i otvaranju, a svojim oblikom stvaraju manje lokalne gubitke energije. Povratni ventili – amortizujući mogu da se montiraju u horizontalnom i vertikalnom položaju, a pošto dozvoljavaju strujanje radnog fluida samo u jednom smeru to je prilikom montaže potrebno obratiti pažnju da smer strelice na kućištu ventila odgovara smeru kretanja radnog fluida u datom cevovodu. Primenjuju se u pumpnim postrojenjima za distribuciju pitke i industrijske vode.
Close

Pužni reduktori

Ovi pužni reduktori se primenjuju kao mehanički uređaji ručnog ili elektro-mehaničkog pogona cevnih zatvarača. Pomoću reduktora se smanjuje ulazni broj obrtaja zapornog organa, odnosno brzina zatvaranja cevnog zatvarača na dozvoljene ili dogovorene veličine. Istovremeno reduktorom se uvećava raspoloživa veličina ulaznog obrtnog momenta do veličine obrtnog momenta na izlazu reduktora potrebnog za otvaranje odnosno zatvaranje cevnog zatvarača.
Close

Tablasti zatvarači

Zahvaljujući svojim konstruktivnim karakteristikama, tablasti zatvarači nalaze značajnu primenu u mnogobrojnim oblastima privredne delatnosti. Najširu primenu nalaze u melioracionim sistemima, u postrojenjima za tretman voda, hidroelektranama, termoelektranama, u vodoispusnim i vodozahvatnim sistemima akumulacija.
Close

Ugaoni ventili sa plovkom

Ugaoni ventili sa plovkom su zaporno-regulacioni uređaji koji uglavnom služe za automatsko regulisanje nivoa vode u rezervoaru, tj. za držanje nivoa vode na željenoj visini.
Close

Usisne korpe sa klapnom

Usisne korpe su uređaji koji se ugrađuju na početku usisnih cevovoda sa ciljem da spreče ulaz krupnijih stranih tela u cevovod i onemoguće povratno strujanje radnog fluida. Primenjuju se za slatku i morsku vodu, hemijski neagresivne i agresivne tečnosti, kao i za tečnosti sa sadržajem abrazivnih čestica.
Close

Vazdušni ventili sa dve kugle

Najčešće se u praksi mesto ugradnje vazdušnih ventila sa velikim i malim otvorom poklapa, pa se, prirodno, došlo do konstrukcije vazdušnog ventila sa dve kugle koji obavlja funkcije vazdušnog ventila i sa velikim i sa malim otvorom. Vazdušni ventili sa dve kugle odvode vazduh iz cevovoda pre puštanja u pogon, odstranjuju vazduh koji se izdvaja iz vode za vreme rada, a takođe i sprečavaju pojavu podpritiska prilikom pražnjenja cevovoda ili havarije u cevovodnom sistemu.
Close

Vazdušni ventili sa malim otvorom

Vazdušni ventili sa malim otvorom su automatski izduvni ventili koji služe za ispravan rad cevovoda. Njihova uloga je da se vazduh koji se oslobodi iz vode za vreme rada ispusti u atmosferu. Ugrađuju se na najvišim prelomnim tačkama cevovoda, a zahvaljujući njihovom funkcionisanju cevovod se povezuje sa spoljašnjom atmosferom.
Close

Vazdušni ventili sa velikim otvorom

Vazdušni ventili sa velikim otvorom su usisno-izduvni ventili koji služe za ispravno funkcionisanje cevovoda. Koriste se za otklanjanje vazduha iz cevovoda pre puštanja u pogon i sprečavanje stvaranja podpritiska prilikom pražnjenja cevovoda ili havarije u cevovodnom sistemu. Ugrađuju se na najvišim prevojnim tačkama cevovoda i povezuju ga sa spoljnom atmosferom delujući potpuno automatski.
Close

Ventili sigurnosti

Ventili sigurnosti su uređaji koji automatski, bez pomoći bilo koje energije, osim energije radnog fluida, ispuštaju određenu količinu fluida tako da onemogućavaju prekoračenje unapred zadatog pritiska. Primenjuju se u energetskim objektima za proizvodnju vode.
Close

Žablji poklopci

Žablji poklopci se primenjuju kao nepovratni zaporni uređaji na krajevima cevovoda i kanala koji se posle isteka tečnosti sami zatvaraju. Omogućuju prolaz tečnosti u jednom smeru, a sprečavaju povratno strujanje tečnosti i ulaženje stranih tela u cevovod. Uloga žabljih poklopaca je i da vrše zaštitu od poplava u uslovima visokog vodostaja kod glavnih drenažnih kanala.
Close

Zaptivači

Zaptivači služe kao zaptivni elumenti u spojevima prirubnica, armatura i cevovoda.
Close

Zavarene cevi

Zavarene cevi su namenjene za izradu određenih deonica cevovoda za transport fluida pod određenim pritiskom.
Close

Žibo spojnice

Žibo-spojnice se upotrebljavaju za vezu azbest-cementnih cevi u cevovodima pod pritiskom. Napomena: žibo-spojnice mogu da se primenjuju i za vezu cevi od livenog gvožđa ili tvrdog PVC-a, ali onda mora da se prečnik D1 prilagodi spoljašnjem prečniku cevi.